Privacy

Praktijk Bianca Vos, gevestigd aan de Bosanemoon2 9561DE te Ter Apel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.praktijkbiancavos.nl
Bosanemoon2
9561DE Ter Apel
06 27436048
Kvk: 63895846

Bianca Vos-Woppenkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Bianca Vos Zij is te bereiken via info@praktijkbiancavos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Bianca Vos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkbiancavos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geheimhouding
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) Dit houdt in dat ik zonder uw toestemming uw medische geschiedenis niet mag bespreken met anderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Praktijk Bianca Vos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien u zich hiervoor heeft aangemeld
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het monitoren van de voortgang van de behandeling
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Praktijk Bianca Vos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Bianca Vos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Bianca Vos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen. De factuur met jouw gegevens wordt in ieder geval zeven jaar bewaard. Dit is verplicht op basis van belastingwetgeving. De overige gegevens worden verwijderd indien de overeenkomst wordt gesloten of 6 maanden na het verlopen van de overeenkomst.

Bewaartermijn

De dossiers worden conform de WGBO 20 jaar bewaard volgens onderstaande informatie hierover.

Dossiers dienen conform de WGBO 20 jaar te worden bewaard. Na afloop van deze bewaartermijn dienen de dossiers ook daadwerkelijk vernietigd te worden (gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of het overlijden, voor minderjarigen gaat de bewaartermijn pas in na het bereiken van de 18 jarige leeftijd). Bewaren mag dan alléén indien er voor die specifieke cliënt reden is om het dossier langer te bewaren, bijvoorbeeld bij chronische klachten, bij de verwachting dat iemand terugkomt of bij erfelijkheidsinformatie. Het is dan te adviseren de motivatie om een dossier langer te bewaren vast te leggen in het betreffende dossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Bianca Vos verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Bianca Vos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Bianca Vos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkbiancavos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk Bianca Vos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Bianca Vos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkbiancavos.nl